Home

Marilleke is een kunstenares die fotocomposities maakt op een heel persoonlijke wijze.

Door het oog van de lens haalt ze details naar voor die ze dan verwerkt tot abstracte werken of ze voor de toeschouwer op een andere manier laat kijken of zélf invullen. Het kunstwerk komt los te staan van de oorspronkelijke werkelijkheid, ze verheft het tot een op zichzelf staand beeld met een eigen identiteit.

Het onderwerp krijgt een nieuw leven en doet je stilstaan bij de schoonheid ervan.  Marilleke haalt de onderwerpen uit de natuur of uit reizen of uit haar nabije omgeving.  De onderwerpen variëren al naargelang waar ze met haar fototoestel door aangesproken wordt.

De kunstenares heeft een persoonlijk band met haar werken. Contact met en hoe de mensen die interesse in haar kunstwerken hebben vindt ze belangrijk.  Hoe het publiek er tegen aan kijkt en wat zij er in zien.

Er is een duidelijke evolutie in haar werk te zien qua onderwerpen en in de uitwerking ervan.

Marilleke heeft een breed oeuvre.  Experimenteert met kleur, lijnen en vormen.  Ze vloeien in elkaar over of staan in fel contrast.

Haar stelregel is vooral: vind het mooi, geniet ervan en stop er voor jezelf een verhaal in.

Laat je aantrekken door de schoonheid die vergankelijkheid in zich draagt.

Al mijn werken gaan ergens over vergankelijkheid. Alles wat mij aantrekt zonder het te beseffen, blijkt naar het verleden ver voor mij en naar de toekomst na mij te refereren. Ik ben door beide aangetrokken. Het verleden voor mijn tijd, en dat nog lang na mijn tijd zal zijn, met haar veel doorleefde verhalen en geschiedenissen die ik wel zie maar niet kan vatten, heeft zoveel meer beleefd en te vertellen dan één van ons.                                                                                                                              

Vissersnetten zijn niet zomaar vissersnetten.

De textuur en kleur zijn mooi omdat ze door de jaren heen door zoveel vissersgeneraties hersteld en versteld zijn. Ze geven nog steeds vis op ons bord. Thuis of op restaurant. Wie staat daar even bij stil als je je mooie bord voor je krijgt? Maar de vissersnetten en hun vissers hebben een lang verhaal van generatie op generatie, over vele generaties heen.                              

Poorten.                                                                                                                                             

Ik ben altijd aangetrokken geweest door poorten. Wat is hun verhaal? Wat hebben ze meegemaakt? Lang voor mij en nog lang na mij. Zoveel textuur en kleur. Lagen afgebladerde verf of opgelapt met stukken hout, ze krijgen een eigen leven in mijn werken. Ik wil een aantal van die verhalen dichterbij brengen en koesteren.        

Gekleurde stoffen.                                                   

Ze verwijzen naar de door mensen door de eeuwen heen gemaakte stoffen, eigenhandig gekleurd met plantaardige ingrediënten. De vele bewerkingen toveren prachtige tinten. Bewerkingstechnieken, aangeleerd en doorgegeven van generaties op generaties.            Op zich zijn die stoffen door de manuele behandelingen al een kunst op zich met hun verfijnde kleurschakeringen. Manuele verrassende aspecten van geweven draden of geweven paardenhaar brengen boeiende effecten tevoorschijn.                    

Planten en bloemen.

Ook planten en bloemen komen en gaan in al hun pracht, ze verdwijnen om een volgend jaar weer in beloftevolle knoppen tevoorschijn te komen. Sommige bomen zijn al eeuwen oud.

Metaal.

Oude scheepsrompen op reparatiewerven of alleen nog maar restanten die vergaan zijn in ijzer, ze worden in mijn werken versmolten tot abstracte composities.  

Oude boten op de werf, prachtiger dan mooiste jacht.

Hoe kan ik beschrijven hoe ik het zie en voel, steeds weer op zoek. Materialen die in hun puurheid al een kunst op zich zijn. Ga je daar dieper en verder naar kijken, zie je zoveel meer door de lichtinval op deze vormen.

Heb al veel werken gemaakt en nog veel ideeën in het vooruitzicht, maar het komt me zo tegemoet zonder te zoeken. Door de lens ontdekken en daarna de composities maken. Ze komen als vanzelf en dan… stop jij er je eigen verhaal in.

Wat doe ik met alles wat mijn ziel zo raakt?

Mijn voorgeschiedenis – wat is mijn verhaal – ben ik onbewust daarnaar op zoek?  

Hier is een selectie uit mijn werken.

Ik hoop dat je ervan geniet.                          

Enchanted by the beauty of transience.

All my works are related to transience. Everything that attracts me, without realizing it, appears to refer to the past long before me and to the future after me. I am attracted to both. The past before me, that will remain long after me, with its many stories and histories which I see but cannot grasp, has so much more to tell than any of us. 

Fishing ropes are not just fishing ropes.  

The beauty of this simple primitiveness with which we get fish on our plates. The textures and colors are beautiful as the ropes have been repaired over the years by so many generations of fishermen. They still provide fish on our plate. At home or in a restaurant. Pause to reflect on that for a moment when you get your beautiful plate in front of you. The fishing ropes and their fishermen have a long tradition passed down from generation to generation.

Doors.                                                            

I have always been attracted to doors. What is their story? What have they been through? Long before me and long after me. So much texture and color. Layers of peeled paint or patched up with pieces of wood, they get a new life in my work. I would like to bring some of those stories closer to here and cherish them.

Colored fabrics.                      

They refer to the fabrics made by people over the centuries, hand-colored with vegetable ingredients. The many processes conjure up beautiful shades. Processing techniques, learned and passed on from generation to generation. These fabrics are an art in themselves with their refined shades of color due to the manual treatments.

Plants and flowers.

Also plants and flowers come and go in all their splendor, they vanish to reappear the next year in promising buds. Some trees are even centuries old.

Metal.

Old hulls of boats on repair yards or only remnants that have become decayed iron, they are fused in my works into abstract compositions.  

Old boats on a boatyard, more magnificent than the finest yachts.

How can I describe how I see and feel it, always on a search. Materials that in their purity constitute an art in themselves. If you look deeper and further you will see so much more through the incoming light on these shapes.

I have already made many works and I still have many ideas in mind. Discovering through the lens and making compositions later. It comes naturally and then… you add your own story to it.

What do I do with everything that touches my soul so deeply?

My prehistory – what is my story – am I unconsciously looking for that?

Here’s a selection from my works.

I hope you enjoy it.

Een greep uit haar oeuvre

 

ABSTRACT

FISHING ROPE

DOORS COLLECTION

ARTISANAL COLOURED FABRICS COLLECTION